Privacybeleid

PSV/lifovragen.nl respecteert de privacy van haar leden, vrijwilligers, sponsoren en bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement uiteengezet hoe wij met de persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel je vraag dan gerust per e-mail aan secretaris@psvkorfbal.nl.

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kan je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nlArtikel 1 – Wettelijke bepalingen

 • Dit is de privacyverklaring van PSV/lifovragen.nl, gevestigd te Eindhoven, Eindhovenseweg 41 (5633 BD), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40236518, hierna te noemen: ‘de Vereniging’.

Artikel 2 – Toegang tot de website

 • De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Je zal deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – Het verzamelen van gegevens

Op deze website wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld. Deze worden hieronder toegelicht.

Doel  Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn  Ontvangers
Onderzoeken of u lid kan worden  en  het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst · Voornaam · Achternaam · Adres  · Geboortedatum  · Telefoonnummer · E-mail adres · Via wie of hoe bij de vereniging gekomen? Uitvoering van de lidmaatschap overeenkomst  Indien prospect geen lid wordt worden de gegevens na 12 maanden verwijderd. Indien prospect wel lid wordt, worden de gegevens bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst. Ledenwervingscommissie/STC (Sport Technische Commissie)/secretariaat.
Administratie · Voornaam · Achternaam · Adres · Telefoonnummer · E-mail adres · Bankrekening · Betaalgegevens · Lidmaatschaps-nummer/Sportlink Uitvoering van de lidmaatschap overeenkomst  Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. Penningmeester KNKV (Sportlink Club)
Het verrichten en versturen van aankopen via de webshop · Voornaam · Achternaam · Adres  · Telefoonnummer · E-mail adres · (Kleding)maat  · Bankgegevens · Betaalgegevens Uitvoering van de overeenkomst  Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. Secretaris Webshop
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief ·  Voornaam ·  Achternaam ·  E-mailadres Toestemming Zolang als men aangemeld is als lezer van de nieuwsbrief. E-marketingtools Redactie nieuwsbrief
Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren en KNKV. ·  Voornaam ·  Achternaam ·  E-mailadres Toestemming Zolang als men aangemeld is als lid. Sponsoren  Andere verenigingen
Om onze digitale dienstverlening te optimaliseren ·  Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies) ·  IP-gegevens Toestemming Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd. Websitebeheerder Analytics tools
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.  ·  Voornaam ·  Achternaam ·  Adres  ·  Telefoonnummer ·  E-mail adres Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. (Oud)leden-administratie
Analyseren van trainingen en informeren over het reilen en zeilen van de vereniging. Video- en fotomateriaal Toestemming Zolang de toestemming niet is ingetrokken Geïnteresseerden
Werven en beheren van Sponsoren · Bedrijfsnaam · KvK · BTW-nr · Voornaam · Achternaam · Adres  · Telefoonnummer · E-mail adres · Bankgegevens · Betaalgegevens Sponsorovereenkomst Gedurende de looptijd van de sponsorovereenkomst Bestuur, sponsorcommissie

Indien je als minderjarige je wenst te registreren dien je expliciete toestemming van een ouder of voogd te overleggen.

De gegevens, die PSV/Lifovragen.nl ontvangt en verwerkt, worden beheerd met behulp van:

 • Google, de e-mail van PSV/Lifovragen.nl wordt gehost bij Google. Wanneer je contact opneemt via het contactformulier of via mail, worden de betreffende mails opgeslagen op de servers van Google. Lees hier (https://safety.google/privacy/) de privacy verklaring van Google.
 • De website en de back-ups worden gehost bij Digio Application. Gegevens die je op de website van PSV/Lifovragen.nl achterlaat worden op de servers van Digio Application opgeslagen. Lees hier (https://www.digioapplications.nl/flex/site/Page.aspx?PageID=32459&flex_highlight=privacy)  de Privacyverklaring van Digio Application.

Artikel 4 – Beveiliging van je gegevens

 • De gegevens, die PSV/Lifovragen.nl ontvangt en verwerkt, worden beheerd in de hierboven genoemde systemen en software. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten, dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast is de online trainersdeel beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat de verbinding met de website PSV/Lifovragen.nl privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.

Artikel 5 – Jouw rechten met betrekking tot je gegevens

 • Recht op inzage: Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij PSV/Lifovragen.nl vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door contact op te nemen via secretaris@psvkorfbal.nl .
 • Recht op rectificatie: Zijn je gegevens niet correct? Of zijn ze veranderd? Je hebt het recht om dit aan te laten passen door PSV/Lifovragen.nl.
 • Recht op overdracht: Mocht je de gegevens nodig hebben, die PSV/Lifovragen.nl heeft opgeslagen, in het geval dat je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient PSV/Lifovragen.nl al je gegevens over te dragen aan de door jou gewenste partij.
 • Recht op wissen van gegevens: Wil je niet langer dat jouw gegevens door PSV/Lifovragen.nl vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 • Recht op het indienen van een klacht: Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als je vindt dat PSV/Lifovragen.nl niet op de juiste wijze omgaat met jouw gegevens. Klik hier om naar de website van de AP te gaan.
 • Recht om te stoppen met gegevensverwerking: Wil je dat PSV/Lifovragen.nl stopt met het verwerken van jouw gegevens? Dan heb je het recht om te stoppen.

Wanneer je gebruik wil maken van deze rechten kan je dit kenbaar maken via secretaris@psvkorfbal.nl toezending van een kopie id-bewijs, waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.

Artikel 6 – Verwerking van persoonsgegevens

 • PSV/Lifovragen.nl verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang en op grond van toestemming. De gegevens, die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten. Zonder het aanleveren van deze gegevens kan PSV/Lifovragen.nl de betreffende diensten niet aanbieden. Mocht het noodzakelijk zijn om de gegevens die je hebt gedeeld met PSV/Lifovragen.nl met anderen te delen, dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten. Daarbij trachten wij altijd jouw rechten op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen

 • U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar secretaris@psvkorfbal.nl .

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens

 • De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden voor langere tijd gebruikt en bewaard, maar nooit langer dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van de diensten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Artikel 9 – Gebruik van Sportlink

 • De vereniging is aangesloten bij de KNKV en heeft de verplichting om leden die deel willen nemen aan de korfbalcompetitie op te nemen in de ledenadministratiesoftware Sportlink. Hiervoor neemt de vereniging de Sportlink dienst af. Elk lid van de vereniging kan de privacy instellingen voor Sportlink aanpassen via bijvoorbeeld de Sportlink-app. De vereniging zal commissieleden die verantwoordelijk zijn voor de ledenadministratie toegang verlenen voor het gebruik van Sportlink en daarmee de persoonsgegevens kunnen verwerken. Deze commissieleden zijn hiervoor gehouden aan de vrijwilligersovereenkomst.

Artikel 10 – Foto- en videomateriaal

 • Bij wedstrijden, trainingen en activiteiten van de vereniging kunnen foto’s en video’s worden gemaakt. Publicatie van deze foto’s en video’s hebben als doel een algemene indruk te geven van wat er zoal gebeurt bij de vereniging en de videobeelden worden gebruikt voor trainingsdoeleinden. Publicatie kan plaatsvinden via de website of sociale mediakanalen die door de vereniging worden beheerd. Herkenbaar in beeld gebrachte personen hebben het recht om zich te verzetten tegen publicatie. Daartoe kan contact worden opgenomen met de hieronder vermelde verantwoordelijke.

Artikel 11 – Contact

 • Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens: 
 • Verantwoordelijke:      Maarten de Rooij
 • E-mail:                      secretaris@psvkorfbal.nl